Zákaznícka podpora:info@haky.sk

Zásady spracovania osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

1. Všeobecné ustanovenia 

Haky s.r.o., miesto podnikania Pribinova 10/4, 901 01 Malacky, Slovenská republika, IČO: 54396719, podnikateľ zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Malacky, číslo živ. reg.: 120-26189, kladie dôraz na ochranu osobných údajov. Tieto zásady ochrany osobných údajov poskytujú informácie, ako Prevádzkovateľ získava, uchováva a ďalej spracováva osobné údaje v súvislosti s výkonom svojej podnikateľskej činnosti svojim zákazníkom, či iným Dotknutým osobám.

S prihliadnutím na zaistenie bezpečnosti a ochrany osobných údajov Dotknutých osôb, Prevádzkovateľ prijal a implementoval celý rad technických a organizačných opatrení s cieľom minimalizovať neoprávnený zásah a neoprávnené sprístupnenie a nakladanie s osobnými údajmi. V týchto zásadách ochrany osobných údajov vám zároveň poskytujeme informácie o tom, akým spôsobom Prevádzkovateľ vaše osobné údaje chráni, ako aj o vašich právach a možnostiach ich uplatnenia.

Tento dokument je zverejnený na webovej stránke: https://www.haky.sk/ a verejne prístupný pre všetky Dotknuté osoby.

Odporúčame vám starostlivo sa s týmito zásadami ochrany osobných údajov oboznámiť.

 

 2. Prevádzkovateľ osobných údajov

Prevádzkovateľom osobných údajov je:

Haky s.r.o.

miesto podnikania: Pribinova 10/4, 901 01 Malacky, Slovenská republika

IČO: 54396719

DIČ: 2121648188, IČ DPH: SK2121648188

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 158438/B

Kontaktné údaje: e-mail: info@haky.sk, daniel.sakar@haky.sk 

 

3. Zodpovedná osoba

Prevádzkovateľ v súvislosti so spracúvaním osobných údajov nevymenoval zodpovednú osobu. Ako Dotknutá osoba sa môžete vo veciach spracúvania osobných údajov obrátiť na: Daniel Sakar, e-mail: daniel.sakar@haky.sk

 

4. Základné pojmy

Pre účely tohto dokumentu majú nižšie uvedené pojmy nasledovný význam:

Dotknutá osoba

každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva; je to osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby;

 

Kupujúci

znamená akákoľvek fyzická osoba, prípadne podnikateľský subjekt (ak sa na neho ochrana osobných údajov uplatňuje), ktorá je v zmluvnom vzťahu s Prevádzkovateľom, na základe Zmluvy;

 

Nariadenie GDPR

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov);

 

Prevádzkovateľ

subjekt, ktorý sám, alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; v súlade s týmto dokumentom, sa Prevádzkovateľom rozumie podnikateľský subjekt Daniel Sakar, miesto podnikania Pribinova 10/4, 901 01 Malacky, Slovenská republika, IČO: 54042283, podnikateľ zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Malacky, číslo živ. reg.: 120-26189;

 

Príjemca

fyzická, alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra, alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou; špecifikácia Príjemcov osobných údajov je obsiahnutá v príslušných ustanoveniach tohto dokumentu;

 

Sprostredkovateľ

fyzická, alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra, alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene Prevádzkovateľa; Sprostredkovatelia, s ktorými Prevádzkovateľ uzatvoril zmluvu o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov sú špecifikovaní v tomto dokumente;

 

Zmluva

kúpna zmluva medzi Prevádzkovateľom ako predávajúcim a Kupujúcim ako kupujúcim, predmetom ktorej je predaj a kúpa tovaru, ktorý je aktuálne v ponuke Prevádzkovateľa;

 

Zodpovedná osoba

osoba určená Prevádzkovateľom, alebo Sprostredkovateľom, ktorá plní úlohy podľa platného práva ochrany osobných údajov, ktorá je určená v tomto dokumente;

 

ZOOÚ

Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 

5. Čo sú osobné údaje?

Osobnými údajmi sú akékoľvek údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby, alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Spracúvanie osobných údajov znamená akúkoľvek operáciu alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie, alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie, alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Osobné údaje Dotknutých osôb spracúvané Prevádzkovateľom sú špecifikované v tomto dokumente.

 

6. Spracúvanie osobných údajov

Prevádzkovateľ získava a spracúva vaše osobné údaje výlučne na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely, pričom takto získané osobné údaje ďalej nespracúva spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi. Každé spracúvanie osobných údajov Prevádzkovateľom má svoj právny základ v článku 6 Nariadenia GDPR. Prevádzkovateľ navyše spracúva vaše osobné údaje v súlade so zásadami spracúvania osobných údajov v zmysle článku 5 Nariadenia GDPR.

Prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje len v elektronickej forme.

Prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje na nasledovne určené účely a v nasledovnom rozsahu:

Uzatvorenie a existencia zmluvného vzťahu s Dotknutou osobou a plnenie povinností na základe Zmluvy

Prevádzkovateľ získava a spracúva osobné údaje Dotknutých osôb nevyhnutné na uzatvorenie a trvanie zmluvného vzťahu, predmetom ktorého je predaj a kúpa tovaru, ktorý je aktuálne v ponuke Prevádzkovateľa, a to najmä na účely uzatvorenia a plnenia Zmluvy, vybavenia objednávky, resp. dodania tovaru Kupujúcemu.

 

Prevádzkovateľ získava a spracúva osobné údaje Dotknutých osôb aj v prípade, ak Dotknutá osoba začala nákup tovaru a tento nedokončila, na uloženie nákupného košíka a na pripomenutie, čo Dotknutá osoba v nákupnom košíku nechala s cieľom zabezpečiť čo najjednoduchší a najpohodlnejší nákup tovarov, o ktorý prejavila záujem (tzv. „opustený košík“).

Opis kategórie dotknutých osôb

Kupujúci, iné Dotknuté osoby

Právny základ spracúvania osobných údajov

V zmysle čl. 6 Nariadenia GDPR a ust. § 13 ZOOÚ je právnym základom spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1, písm. b) Nariadenia GDPR a ust. § 13 ods. 1, písm. b) ZOOÚ: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

Rozsah a kategórie spracúvaných osobných údajov

Prevádzkovateľ bude spracovávať nasledovný rozsah/kategórie osobných údajov, a to najmä: bežné osobné údaje ako:

 

fyzická osoba: meno a priezvisko, dodacia a fakturačná adresa, kontaktné údaje (e-mail, tel. číslo)

podnikateľ (ak sa na neho ochrana osobných údajov uplatňuje): obchodné meno, miesto podnikania, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, kontaktné údaje (e-mail, tel. číslo)

 

V prípade funkcie tzv. „opusteného košíka“: e-mail

Doba uchovávania osobných údajov

V prípade uzatvorenia a plnenia zmluvného vzťahu Prevádzkovateľa s Kupujúcim, Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu trvania existencie používateľského účtu Dotknutej osoby na webovej stránke Prevádzkovateľa, resp. po dobu 2 rokov od skončenia zmluvného vzťahu, resp. trvania Zmluvy, ak platný právny poriadok neurčuje inak.

 

V prípade funkcie tzv. „opusteného košíka“ Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu, kým Dotknutá osoba neuskutoční nákup tovaru, najdlhšie však po dobu 5 dní.

 

Po uplynutí tohto obdobia budú osobné údaje vymazané zo systémov Prevádzkovateľa.

 

Osobitné spracúvanie osobných údajov Prevádzkovateľom

Prevádzkovateľ získava a spracúva osobné údaje Dotknutých osôb okrem iného aj na účely zistenia zákazníckej spokojnosti, formou zasielania e-mailov Kupujúcemu po plnení Zmluvy a uskutočnení nákupu tovaru so žiadosťou o hodnotenie obchodu/zakúpeného tovaru, prípadne formou zaslania krátkeho dotazníka.

Opis kategórie dotknutých osôb

Kupujúci

Právny základ spracúvania osobných údajov

V zmysle čl. 6 Nariadenia GDPR a ust. § 13 ZOOÚ je právnym základom spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1, písm. a) Nariadenia GDPR a ust. § 13 ods. 1, písm. a) ZOOÚ: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na aspoň jeden konkrétny účel.

 

V prípade právneho základu spracúvania osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1, písm. a) Nariadenia GDPR a ust. § 13 ods. 1, písm. a) ZOOÚ, súhlas ste nám poskytli buď priamo pri uzatváraní Zmluvy, alebo iným vierohodným spôsobom (napr. listom alebo e-mailom). Súhlas, ktorý ste nám poskytli, je dobrovoľný a jeho poskytnutie nie je zmluvnou ani zákonnou požiadavkou.

 

V prípade udelenia vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov, tento nám poskytujete ako vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný a preto máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať alebo obmedziť spracúvanie vašich osobných údajov. Za týmto účelom nás prosím bezodkladne kontaktujte. V prípade ak tak urobíte, tieto osobné údaje nebudeme ďalej spracúvať na účely, na ktoré bol súhlas udelený. Upozorňujeme, že odvolanie vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť akéhokoľvek spracovania vykonávaného na základe skôr udeleného súhlasu pred jeho odvolaním z vašej strany. Odvolanie súhlasu nebude zo strany Prevádzkovateľa postihnuté.

Rozsah a kategórie spracúvaných osobných údajov

Prevádzkovateľ bude spracovávať nasledovný rozsah/kategórie osobných údajov, a to najmä: e-mail, informácie o zakúpenom tovare

Doba uchovávania osobných údajov

Za účelom zistenia zákazníckej spokojnosti, osobné údaje spracúvame len po dobu nevyhnutnú k dosiahnutiu účelu spracúvania, resp. po dobu, kým svoj súhlas neodvoláte.

 

Účtovníctvo a fakturácia

Prevádzkovateľ získava a spracúva osobné údaje Dotknutých osôb nevyhnutné na účely plnenia Zmluvy, a to okrem iného aj na účely fakturácie (vystavenie daňového dokladu), zasielania faktúr a vedenia účtovníctva.

Opis kategórie dotknutých osôb

Kupujúci, iné Dotknuté osoby

Právny základ spracúvania osobných údajov

V zmysle čl. 6 Nariadenia GDPR a ust. § 13 ZOOÚ je právnym základom spracúvania osobných údajov: (i) čl. 6 ods. 1, písm. b) Nariadenia GDPR a ust. § 13 ods. 1, písm. b) ZOOÚ: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy; predovšetkým Zmluva; a/alebo (ii) čl. 6 ods. 1, písm. c) Nariadenia GDPR a ust. § 13 ods. 1, písm. c) ZOOÚ: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa; spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná; predovšetkým podľa zákona č. 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. Zákon o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a iných súvisiacich právnych predpisov;

Rozsah a kategórie spracúvaných osobných údajov

Prevádzkovateľ bude spracovávať nasledovný rozsah/kategórie osobných údajov, a to najmä: osobné údaje Dotknutých osôb v rozsahu danom zákonmi, a to predovšetkým v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. Zákon o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a iných súvisiacich právnych predpisov.

 

Pre účely fakturácie:

fyzická osoba: meno a priezvisko, fakturačná adresa

podnikateľ (ak sa na neho ochrana osobných údajov uplatňuje): obchodné meno, miesto podnikania, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH

Doba uchovávania osobných údajov

Doba uchovávania daňových a účtovných dokladov je 10 rokov, ak platný právny poriadok neurčuje inak.

 

Reklamácie

Prevádzkovateľ získava a spracúva osobné údaje Dotknutých osôb nevyhnutné na vedenie reklamačného konania uplatneného Kupujúcim, ako aj konania o sťažnostiach, či podnetoch, či evidenciu týchto konaní.

Opis kategórie dotknutých osôb

Kupujúci, iné Dotknuté osoby

Právny základ spracúvania osobných údajov

V zmysle čl. 6 Nariadenia GDPR a ust. § 13 ZOOÚ je právnym základom spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1, písm. c) Nariadenia GDPR a ust. § 13 ods. 1, písm. c) ZOOÚ: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa; spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná; predovšetkým zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a iné súvisiace právne predpisy;

Rozsah a kategórie spracúvaných osobných údajov

Prevádzkovateľ bude spracovávať nasledovný rozsah/kategórie osobných údajov, a to najmä údaje potrebné pre vybavenie reklamácie, sťažnosti, či podnetu: bežné osobné údaje ako:

 

fyzická osoba: meno a priezvisko, adresa, kontaktné údaje (e-mail, tel. číslo)

podnikateľ (ak sa na neho ochrana osobných údajov uplatňuje): obchodné meno, miesto podnikania, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, kontaktné údaje (e-mail, tel. číslo)

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu 2 rokov od skončenia zmluvného vzťahu, alebo trvania Zmluvy, resp. vybavenia reklamácie ak platný právny poriadok neurčuje inak. Po uplynutí tohto obdobia budú osobné údaje vymazané zo systémov Prevádzkovateľa.

 

Marketingové účely

Prevádzkovateľ môže získavať a spracúvať osobné údaje Dotknutých osôb rovnako aj na účely marketingu, reklamy, propagácie, ako aj na účely vášho informovania o produktoch, službách a novinkách poskytovaných zo strany Prevádzkovateľa. Na tieto účely Prevádzkovateľ môže Dotknutým osobám zasielať okrem iného vybrané obchodné ponuky, marketingové správy, reklamné informácie, informácie o akciách, alebo ponuky poskytovaných produktov.

Opis kategórie dotknutých osôb

Kupujúci, iné Dotknuté osoby

Právny základ spracúvania osobných údajov

V zmysle čl. 6 Nariadenia GDPR a ust. § 13 ZOOÚ je právnym základom spracúvania osobných údajov: (i) čl. 6 ods. 1, písm. a) Nariadenia GDPR a ust. § 13 ods. 1, písm. a) ZOOÚ: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na aspoň jeden konkrétny účel.

 

V prípade právneho základu spracúvania osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1, písm. a) Nariadenia GDPR a ust. § 13 ods. 1, písm. a) ZOOÚ, súhlas ste nám poskytli buď priamo pri uzatváraní Zmluvy, alebo prostredníctvom formulára na našej webovej stránke, alebo iným vierohodným spôsobom (napr. listom alebo e-mailom). Súhlas, ktorý ste nám poskytli, je dobrovoľný a jeho poskytnutie nie je zmluvnou ani zákonnou požiadavkou.

 

V prípade udelenia vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov, tento nám poskytujete ako vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný a preto máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať alebo obmedziť spracúvanie vašich osobných údajov. Za týmto účelom nás prosím bezodkladne kontaktujte. V prípade ak tak urobíte, tieto osobné údaje nebudeme ďalej spracúvať na účely, na ktoré bol súhlas udelený. Upozorňujeme, že odvolanie vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť akéhokoľvek spracovania vykonávaného na základe skôr udeleného súhlasu pred jeho odvolaním z vašej strany. Odvolanie súhlasu nebude zo strany Prevádzkovateľa postihnuté.

Rozsah a kategórie spracúvaných osobných údajov

Prevádzkovateľ bude spracovávať nasledovný rozsah/kategórie osobných údajov, a to najmä: e-mail.

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ bude osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu spracúvať po dobu 2 rokov odo dňa ich poskytnutia, resp. po dobu, kým svoj súhlas neodvoláte, ak platné právne predpisy neustanovujú inak.

 

Predzmluvné vzťahy

Prevádzkovateľ môže získavať a spracúvať osobné údaje rovnako aj na účely kontaktu s možnými Kupujúcimi, či inými Dotknutými osobami, spracovania vzniku kontaktu na účely informovania sa o jednotlivom tovare, ponúkanom zo strany Prevádzkovateľa, a na účely uzavretia Zmluvy a zákazníckej podpory, a to v prípade, ak nás kontaktujete prostredníctvom chatu Smartsupp (informácie o ochrane súkromia a spracovaní osobných údajov spoločnosti Smartsupp.com, s.r.o. ako poskytovateľa chatu Smartsupp nájdete na webovej stránke www.smartsupp.com/privacy), kontaktného formulára dostupného na našej webovej stránke, e-mailom, telefonicky, alebo iným spôsobom.

Opis kategórie dotknutých osôb

Dotknuté osoby

Právny základ spracúvania osobných údajov

V zmysle čl. 6 Nariadenia GDPR a ust. § 13 ZOOÚ je právnym základom spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1, písm. b) Nariadenia GDPR a ust. § 13 ods. 1, písm. b) ZOOÚ: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy; predovšetkým predzmluvné vzťahy

Rozsah a kategórie spracúvaných osobných údajov

Prevádzkovateľ bude spracovávať nasledovný rozsah/kategórie osobných údajov, a to najmä: meno a priezvisko, e-mail, lokalizačné údaje – všeobecná poloha (ak využijete funkciu zistenia vašej polohy, resp. v prípade ak máte na vašom zariadení povolené zisťovanie polohy)

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje sa uchovávajú len po dobu, po ktorú sú potrebné na dosiahnutie účelu, na aký sa získali.

 

 

7. Sprostredkovatelia a Príjemcovia osobných údajov

K vašim osobným údajom môžu mať ako Príjemcovia osobných údajov prístup osoby poverené spracúvaním osobných údajov zo strany Prevádzkovateľa, ktoré majú oprávnenie zbierať a spracovávať osobné údaje Dotknutých osôb výlučne za účelom a do rozsahu určeného týmto dokumentom a zákonnými požiadavkami.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že všetky osoby, ktoré prídu do kontaktu s vašimi osobnými údajmi, boli riadne poučené v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a zabezpečením ich maximálnej ochrany a bezpečnosti, sú oprávnené nakladať s vašimi osobnými údajmi len na základe našich výslovných pokynov, a boli súčasne poučené o povinnosti zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, a to aj po ukončení zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom.

Prístup k vašim osobným údajom môžu mať aj naši Sprostredkovatelia, prostredníctvom ktorých Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, a to na základe poverenia daného im Prevádzkovateľom. Spracúvanie osobných údajov prostredníctvom Sprostredkovateľa sa riadi osobitnou zmluvou uzatvorenou medzi Prevádzkovateľom a Sprostredkovateľom, pričom Sprostredkovateľ spracúva vaše osobné údaje v mene Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ na spracúvanie vašich osobných údajov využíva len Sprostredkovateľov, ktorí poskytujú dostatočné záruky za prijatie primeraných technických a organizačných opatrení tak, aby spracúvanie vašich osobných údajov spĺňalo požiadavky v zmysle platného práva a v súlade s týmto dokumentom, a aby sa zabezpečila potrebná a nevyhnutná ochrana vašich práv ako Dotknutej osoby. Poverenie spracúvaním osobných údajov Sprostredkovateľa nemá vplyv na uplatnenie vašich práv v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov, ktoré môžete uplatniť tak u Prevádzkovateľa, ako aj u Sprostredkovateľa.

K vašim osobným údajom môžu mať ďalej prístup kuriérske a prepravné spoločnosti (napr. TOPTRANS, dpd, Packeta, a pod.), aby sme vám vedeli tovar riadne doručiť.

K vašim osobným údajom môže mať prístup aj náš dodávateľ a správca webovej stránky (e-shopu), resp. poskytovateľ platformy, spoločnosť Shoptet, a.s., so sídlom Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6, Česká republika, a to na účely riadneho zabezpečenia fungovania a prevádzkovania našej webovej stránky a ďalších služieb s tým spojených, a podobne. Informácie o tom, ako spoločnosť Shoptet, a.s. spracúva osobné údaje sú dostupné na webovej stránke: https://www.shoptet.sk/podmienky-ochrany-osobnych-udajov

K vašim osobným údajom môže mať ďalej prístup poskytovateľ platobných služieb (platobnej brány) prostredníctvom ktorého možete ako Kupujúci uskutočniť platbu za tovar, spoločnosť ComGate Payments, a.s. (https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana); ktorého môžete priamo kontaktovať nasledovným spôsobom: ComGate Payments, a.s., so sídlom Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové, e-mail: platby-podpora@comgate.cz, tel: +420 228 224 267. Informácie o spracúvaní osobných údajov zo strany spoločnosti ComGate Payments, a.s. sú dostupné na webovej stránke: https://www.comgate.cz/nakladani-s-osobnimi-udaji-u-platebni-brany-a-platebniho-terminalu-comgate

Rovnako tak môžeme poskytovať vaše osobné údaje iným Príjemcom, či tretím stranám, ktorým je Prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje na základe platných právnych predpisov pri plnení si svojich zákonných povinností (orgánom činným v trestnom konaní v súvislosti s oznamovaním podozrenia o príprave na spáchanie trestného činu, alebo o spáchaní trestného činu a pod.).

Bližšie údaje a kontaktné údaje o Sprostredkovateľoch a Príjemcoch sú dostupné aj na vyžiadanie na e-mailovej adrese: info@haky.sk, daniel.sakar@haky.sk.

 

8. Prenos osobných údajov

S prihliadnutím na čl. 13 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR a ust. § 19 ods. 1 písm. f) ZOOÚ, Prevádzkovateľ prenos osobných údajov do tretej krajiny, alebo medzinárodnej organizácii neuskutočňuje.

 

9. Automatizované rozhodovanie a profilovanie

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov nevyužíva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

 

10. Bezpečnosť

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal vhodné technické a organizačné opatrenia na zaistenie primeranej úrovne bezpečnosti vašich osobných údajov a ich ochrany pred neoprávneným sprístupnením a zverejnením, neoprávneným, alebo nezákonným spracúvaním, ako aj pred úmyselným, náhodným, alebo nedbanlivostným vymazaním, stratou, poškodením, zničením alebo zmenou a narušením integrity, a to s prihliadnutím na povahu, rozsah a účely spracúvania vašich osobných údajov, ako aj s prihliadnutím na riziká pre práva a slobody Dotknutých osôb vyplývajúce zo spracúvania osobných údajov. Prijaté opatrenia sú zo strany Prevádzkovateľa pravidelne preskúmavané a monitorované.

 

11. Aké sú vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

Ako Dotknuté osoby ste povinní poskytnúť Prevádzkovateľovi pravdivé a aktuálne osobné údaje. V prípade zmeny osobných údajov, ste povinní zmenu bezodkladne oznámiť Prevádzkovateľovi.

V súlade s platnými právnymi predpismi máte právo na prístup k informáciám, t.j. máte právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. Ak Prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, ako Dotknutá osoba máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o (i) účele spracúvania, (ii) kategórii spracúvaných osobných údajoch, (iii) identifikácii Príjemcu alebo o kategórii Príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o Príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné, (iv) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia, (v) práve podať návrh na začatie konania, (vi) zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od Dotknutej osoby, (vii) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania; v týchto prípadoch poskytne Prevádzkovateľ Dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov pre Dotknutú osobu.

Ďalej máte právo na opravu údajov, ktoré o vás spracovávame. V určitých prípadoch máte právo požadovať vymazanie svojich osobných údajov, ďalej potom máte právo na prístup k vašim osobným údajom alebo na ich prenos (napr. prenos k inému poskytovateľovi služieb). V niektorých prípadoch máte právo namietať a tiež právo požadovať obmedzenie spracovania vašich osobných údajov. Rovnako máte právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania. Jednotlivé práva a spôsob ich uplatnenia sú podrobnejšie popísané nižšie, ako aj v príslušných ustanoveniach Nariadenia GDPR a ZOOÚ.

Spôsob uplatňovania práv

Ak uplatníte akékoľvek svoje právo podľa tejto časti alebo podľa platných právnych predpisov, informujeme vás o prijatom opatrení v súlade s vašou požiadavkou, a rovnako tak aj každého Príjemcu, ktorému sa osobné údaje podľa tohto dokumentu poskytli, ak takéto oznámenie bude možné a/alebo nebude vyžadovať neprimerané úsilie.

Ak si prajete uplatniť svoje práva a/alebo získať príslušné informácie, môžete tak urobiť priamo prostredníctvom písomnej žiadosti doručenej na adresu Prevádzkovateľa: Daniel Sakar, miesto podnikania Pribinova 10/4, 901 01 Malacky, Slovenská republika, alebo elektronicky prostredníctvom podania žiadosti na e-mailovú adresu info@haky.sk, daniel.sakar@haky.sk.

Pre vybavenie vašej žiadosti od vás môžeme požadovať poskytnutie niektorých identifikačných informácií, ktoré ste nám predtým oznámili. Poskytnutie týchto údajov vždy požadujeme len v nevyhnutne nutnej miere pre overenie, či bola príslušná požiadavka skutočne zaslaná vami. Vašu žiadosť vybavíme bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného mesiaca po jej obdržaní, pričom si zároveň vyhradzujeme právo túto lehotu predĺžiť o dva mesiace v zložitejších prípadoch.

Vymazanie vašich osobných údajov

Môžete nás kedykoľvek požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, a to spôsobom uvedeným vyššie. Ak nás oslovíte s takouto žiadosťou, zmažeme bez zbytočného odkladu všetky vaše osobné údaje, ktoré máme, ak vaše osobné údaje už nepotrebujeme pre plnenie zmluvných a zákonných povinností, či ochranu našich oprávnených záujmov, resp. ak sú splnené dôvody na vymazanie osobných údajov v zmysle platných právnych predpisov. Všetky vaše osobné údaje tiež vymažeme v prípade, že odvoláte svoj súhlas so spracovaním údajov, ak ste nám súhlas predtým poskytli, alebo ak to bude vyžadovať zákon.

Oprava vašich osobných údajov

Podľa platnej právnej úpravy máte právo na opravu svojich osobných údajov, ktoré s nami zdieľate, v prípade ich zmeny, na základe ktorej, už spracúvané osobné údaje nie sú viac aktuálne, alebo v prípade, ak sú vaše spracúvané osobné údaje nepresné, alebo neúplné. Pre uplatnenie žiadosti o opravu nás prosím kontaktuje spôsobom uvedeným vyššie. Prijímame primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby ste mohli udržiavať vaše osobné údaje presné a aktuálne. Vždy náš môžete kontaktovať s otázkou, či stále spracovávame vaše osobné údaje.

Sprístupnenie a prenosnosť Vašich osobných údajov

Máte právo požiadať informáciu o tom, či o vás spracovávame osobné údaje a v akom rozsahu. Rovnako máte právo požadovať, aby sme vám sprístupnili osobné údaje, ktoré ste nám poskytli a ďalšie osobné údaje týkajúce sa vašej osoby. V prípade, že máte záujem o prístup k údajom, ktoré o vás spracovávame, kontaktujte nás prosím spôsobom uvedeným vyššie.

Ak budete požadovať prenos vašich osobných údajov inému prevádzkovateľovi, môžeme niektoré vaše osobné údaje (najmä údaje, ktoré spracovávame na základe plnenia Zmluvy a/alebo vášho súhlasu) zaslať priamo tretej strane (inému prevádzkovateľovi), ktorého uvediete vo svojej žiadosti, ak takáto požiadavka nebude mať negatívny vplyv na práva a oprávnené záujmy iných osôb, a ak bude technicky a právne uskutočniteľný.

Právo vzniesť námietky

V prípade, že vaše osobné údaje spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu, vrátane profilovania, máte právo z dôvodu týkajúceho sa vašej konkrétnej situácie kedykoľvek namietať proti takémuto spracovaniu. Pokiaľ v takomto prípade nepreukážeme naše závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré by prevážili nad vašimi záujmami alebo právami alebo ak nepreukážeme, že tieto údaje sú potrebné pre určenie, výkon a obhajobu našich právnych nárokov, tak tieto údaje nebudeme ďalej spracovávať a bez zbytočného odkladu ich vymažeme.

Obmedzenia spracovania

Ak nás požiadate o obmedzenie spracovania svojich osobných údajov, napr. v prípade, keď spochybňujete presnosť, zákonnosť alebo našu potrebu spracovávať vaše osobné údaje, obmedzíme spracovávanie vašich osobných údajov na nevyhnutné minimum (uloženie), a prípadne ich budeme spracovávať iba pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov, alebo z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo iných obmedzených dôvodov predpísaných platnými právnymi predpismi. Pokiaľ dôjde k zrušeniu obmedzení a my budeme v spracovávaní vašich osobných údajov pokračovať, budeme Vás o tom bez zbytočného odkladu informovať.

Sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov

Máte právo podať sťažnosť týkajúcu sa nášho spracovania osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

V prípade, ak Prevádzkovateľ využíva automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, a rozhodnutie založené výlučne na uvedenom automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania je nevyhnutné na účely uzavretia, alebo plnenia Zmluvy, alebo ak je založené na vašom výslovnom súhlase, máte ako Dotknutá osoba právo na ľudský zásah do automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania (overenie rozhodnutia) zo strany Prevádzkovateľa, ako aj právo vyjadriť svoje stanovisko k výsledku automatizovaného rozhodovania, ako aj právo napadnúť takéto rozhodnutie.

Udelenie súhlasu / Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

V prípade udelenia vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov, tento nám poskytujete ako vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný. Máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať alebo obmedziť spracúvanie vašich osobných údajov. Za týmto účelom nás prosím bezodkladne kontaktujte spôsobom uvedeným vyššie. V prípade ak tak urobíte, tieto osobné údaje nebudeme ďalej spracúvať na účely, na ktoré bol súhlas udelený. Upozorňujeme, že odvolanie vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť akéhokoľvek spracovania vykonávaného na základe skôr udeleného súhlasu pred jeho odvolaním z vašej strany.

 

12. Účinnosť a aktualizácia zásad ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňom 25.03.2022.

Priebežne môžeme tieto zásady ochrany osobných údajov upravovať či aktualizovať, v súlade s platnou legislatívou a zmenou v rozsahu a spôsobe spracúvania osobných údajov Dotknutých osôb Prevádzkovateľom. Tieto zásady ochrany osobných údajov sú vždy v aktuálnej verzií dostupné v elektronickej podobe na webovej stránke Prevádzkovateľa https://www.haky.sk/.

Ako Dotknuté osoby nás môžete kedykoľvek kontaktovať so žiadosťou o poskytnutie podrobnejších informácií ohľadom spracúvania vašich osobných údajov, a to na e-mailovej adrese: info@haky.sk, daniel.sakar@haky.sk