Zákaznícka podpora:info@haky.sk

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Haky s.r.o.

Miesto podnikania: Pribinova 10/4, 901 01 Malacky, Slovenská republika

IČO: 54396719, DIČ: 2121648188, IČ DPH: SK2121648188

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 158438/B

 

Telefónne číslo: +421 917 516 484

E-mail: info@haky.sk

 

Bankové spojenie pre platby v EUR: 2942123572/1100

SWIFT/BIC: TATRSKBX

Číslo účtu pre bezhotovostné platby (IBAN): SK45 1100 0000 0029 4212 3572

 

Bankové spojenie pre platby v CZK: 2702122407/2010

SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

Číslo účtu pre bezhotovostné platby (IBAN): CZ91 2010 0000 0027 0212 2407

 

Všeobecné obchodné podmienky platné a účinné odo dňa 01.07.2022

 

I. PREAMBULA

1.1 Tieto VOP upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán vyplývajúce zo Zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim ako predávajúcim Tovaru a Kupujúcim ako kupujúcim Tovaru, prostredníctvom Webového portálu dostupného na adrese „https://www.haky.sk/, a zároveň určujú zásady právneho vzťahu medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktorý je zároveň vlastníkom a prevádzkovateľom predmetného Webového portálu.

1.2 Tieto VOP platia pre všetky Zmluvy uzavreté prostredníctvom Webového portálu s výnimkou, ak Predávajúci a Kupujúci uzatvoria osobitnú zmluvu, v ktorej si výslovne dohodnú podmienky odlišné od týchto VOP, pričom v takom prípade majú podmienky dohodnuté v osobitnej zmluve prednosť pred týmito VOP.

1.3 Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim – Spotrebiteľom, výslovne neupravené týmito VOP sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a inými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim – Podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Kupujúci – Podnikateľ zároveň berie na vedomie, že pre záväzkové vzťahy medzi ním a Predávajúcim platia pravidlá týchto VOP, ako aj Reklamačného poriadku primerane, okrem iného aj s poukazom na príslušné ustanovenia vzťahujúce sa na Kupujúcich – Podnikateľov.

1.4 Tieto VOP, vrátane Reklamačného poriadku sú dostupné na Webovom portáli Predávajúceho. Je povinnosťou každého Kupujúceho, aby sa pred uzavretím Zmluvy s Predávajúcim podrobne oboznámil s týmito VOP a Reklamačným poriadkom, ako aj s inými dokumentmi dostupnými Kupujúcemu prostredníctvom Webového portálu.

 2. DEFINÍCIE A VÝKLAD

2.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že ustanovenia tohto článku VOP majú okrem definičného charakteru a účelu aj charakter, resp. účel normatívny, teda stanovujúci práva a/alebo povinnosti Zmluvných strán, a preto ustanovenia tohto článku sú pre Zmluvné strany rovnako záväzné ako ostatné ustanovenia týchto VOP.

2.2 Záhlavia jednotlivých článkov sú pripojené len pre ľahšiu orientáciu a nemajú žiadny vplyv na výklad týchto VOP.

2.3 Pokiaľ z týchto VOP nevyplýva niečo iné, slová použité v týchto VOP v jednotnom čísle sa vzťahujú aj na množné číslo a naopak. Slová použité v mužskom rode budú zahŕňať aj ženský rod a stredný rod.

2.4 Pojmy a výrazy definované a použité v týchto VOP sa zhodujú s významom pojmov a výrazov vo všetkých záväzkových právnych vzťahoch medzi Zmluvnými stranami, pokiaľ nie je všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovené alebo Zmluvnými stranami výslovne písomne dojednané inak. Výrazy s veľkým počiatočným písmenom uvedené v týchto VOP majú nasledovný význam:

2.4.1Civilný sporový poriadok znamená zákon č. 160/2015 Zb. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov;

2.4.2. Cena znamená kúpna cena, ktorú sa Kupujúci zaväzuje uhradiť Predávajúcemu za Tovar a jeho dodanie; pre vylúčenie pochybností, na účely týchto VOP sa Cenou rozumie celková cena, pozostávajúca okrem iného aj z nákladov Predávajúceho na dodanie Tovaru, alebo iných odôvodnených nákladov súvisiacich s Objednávkou;

2.4.3. Deň znamená kalendárny deň;

2.4.4. Kupujúci znamená subjekt, ktorý prostredníctvom Objednávky vstúpil do záväzkového vzťahu s Predávajúcim v záujme nakúpiť Tovar ponúkaný Predávajúcim  na Webovom portáli Predávajúceho. Kupujúcim sa môže stať len fyzická osoba spôsobilá k právnym úkonom – Spotrebiteľ, ďalej právnické osoby a organizácie – Podnikatelia;

2.4.5. Nariadenie GDPR znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v znení neskorších predpisov;

2.4.6. Občiansky zákonník znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov;

2.4.7. Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov;

2.4.8. Objednávka znamená individuálna písomná objednávka Tovaru zo strany Kupujúceho adresovaná Predávajúcemu, ktorá spočíva vo vyplnení a odoslaní objednávkového formulára na Webovom portáli, a ktorá obsahuje informácie o Kupujúcom, objednanom Tovare a Cene Tovaru, ako aj o spôsobe dodania Tovaru a platby za Tovar;

2.4.9. Podnikateľ znamená osoba (i) zapísaná v príslušnom obchodnom registri, (ii) ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, (iii) ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, (iv) osoba ktorá uskutočňuje Objednávku v rámci svojej podnikateľskej činnosti, alebo v súvislosti s ňou, alebo osoba, ktorá uvedie v Objednávke svoje IČO;

2.4.10. Používateľ znamená každá osoba, ktorá si prehliada Webový portál a získava z neho informácie;

2.4.11. Pracovný deň znamená deň od pondelka do piatku, ak sa nejedná o štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja na území Slovenskej republiky;

2.4.12. Predávajúci znamená podnikateľský subjekt Haky s.r.o., miesto podnikania Pribinova 10/4, 901 01 Malacky, Slovenská republika, IČO: 54396719, ktorý vystupuje na účely týchto VOP a Zmluvy v postavení predávajúceho Tovaru prostredníctvom Webového portálu;

2.4.13. Prevádzkovateľ znamená prevádzkovateľ osobných údajov, ktorým je Predávajúci;

2.4.14. Registrácia znamená zriadenie trvalého užívateľského účtu Kupujúceho na Webovom portáli;

2.4.15. Reklamačný poriadok znamená dokument, vydaný Predávajúcim k zabezpečeniu rýchleho a správneho postupu pri vybavovaní Reklamácií, sťažností a podnetov, a pre účely riadnej informovanosti Kupujúcich o podmienkach a spôsobe uplatnenia Reklamácie Tovaru, sťažností a podnetov;

2.4.16. Reklamácia znamená písomné podanie Kupujúceho, ktoré obsahuje žiadosť Kupujúceho o preverenie kvality, vytknutie vád, či iných nedostatkov vo vzťahu k Tovaru podľa Reklamačného poriadku a príslušných právnych predpisov;

2.4.17. Spotrebiteľ znamená fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania;

2.4.18. Tovar znamená obalové materiály, resp. akékoľvek produkty a výrobky, ktoré sa nachádzajú aktuálne v ponuke Predávajúceho na Webovom portáli, a ktoré sú prezentované prostredníctvom Webového portálu na účely jeho predaja Kupujúcemu;

2.4.19. Tretia osoba znamená akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, združenie, nadácia, orgán, iná entita, alebo osoba, ktorá má podľa práva akejkoľvek jurisdikcie právnu spôsobilosť či už v plnom alebo v obmedzenom rozsahu, odlišná od Predávajúceho a/alebo Kupujúce

2.4.20. VOP znamená tieto všeobecné obchodné podmienky v platnom znení;

2.4.21. Webový portál znamená webový portál Predávajúceho prevádzkovaný na webovej stránke https://www.haky.sk/;

2.4.22. Zákon o alternatívnom riešení sporov znamená zákon č. 391/2015 Zb. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

2.4.23. Zákon o ochrane osobných údajov znamená zákon č. 18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

2.4.24. Zákon o ochrane spotrebiteľa znamená zákon č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov;

2.4.25. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku znamená zákon č. 102/2014 Zb. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

2.4.26. Zmluva znamená kúpna zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim na diaľku, uzatvorená výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti Predávajúceho a Kupujúceho, mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho, predmetom ktorej je predaj a kúpa Tovaru prostredníctvom Webového portálu, a to za podmienok stanovených v týchto VOP a/alebo Zmluve;

2.4.27. Zmluvné strany znamená zmluvné strany záväzkovo právneho vzťahu, a to Predávajúci a Kupujúci, ktorí uzavreli Zmluvu.

 

III. ÚVODNÉ A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA  

3.1. Predmetom predaja prostredníctvom Webového portálu Predávajúceho je Tovar. Bližšia špecifikácia Tovaru a popis hlavných vlastností Tovaru je k dispozícií na Webovom portáli Predávajúceho po otvorení, resp. rozkliknutí každého jednotlivého Tovaru. Predávajúci priebežne a neustále aktualizuje Tovar dostupný na Webovom portáli.

3.2. Kupujúci berie na vedomie, že fotografie Tovaru uvedené na Webovom portáli Predávajúceho môžu byť ilustračné a majú len informatívny charakter, a tieto sa môžu v určitých prípadoch líšiť od skutočnosti. Za vzniknuté nezhody Predávajúci nepreberá zodpovednosť a uvedené sa nepovažuje za vadu Tovaru. Pre účely. Objednávky je záväzný technický popis a charakteristika Tovaru zverejnený na Webovom portáli.

IV. OBJEDNÁVKA A UZAVRETIE ZMLUVY

4.1. Kupujúci týmto vyhlasuje, že je plne spôsobilý a oprávnený uzavrieť Zmluvu a zaväzuje sa splniť všetky záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy.

4.2. Nákup Tovaru prostredníctvom Webového portálu je možné uskutočniť prostredníctvom Registrácie, alebo bez Registrácie Kupujúceho.

4.3. Nákup Tovaru bez Registrácie Kupujúceho sa uskutočňuje prostredníctvom jednorazovej Objednávky Kupujúceho ako neregistrovaného zákazníka.

4.4. Nákup Tovaru Kupujúceho, ktorý je na Webovom portáli registrovaný, prebieha prostredníctvom zriadeného užívateľského účtu Kupujúceho. Pri Registrácii je Kupujúci povinný uvádzať všetky údaje správne a pravdivo. Údaje uvedené v užívateľskom účte je Kupujúci povinný pri akejkoľvek ich zmene aktualizovať. Pri Registrácií si Kupujúci zvolí vlastné užívateľské meno (e-mail) a heslo, prostredníctvom ktorých sa bude prihlasovať do svojho užívateľského účtu na Webovom portáli. Kupujúci je povinný heslo uchovávať v tajnosti a nesprístupniť ho žiadnej tretej osobe. V prípade, ak má Kupujúci podozrenie o možnom zneužití jeho hesla, resp. prihlasovacích údajov do užívateľského účtu, je povinný si heslo bezodkladne zmeniť a informovať o uvedenej skutočnosti Predávajúceho. Kupujúci je oprávnený Registráciu kedykoľvek zrušiť. Predávajúci sa zaväzuje vymazať registrovaného používateľa z databázy Registrácií bezodkladne v prípade, ak o to Kupujúci písomne požiada.

4.5. Nákup Tovaru sa uskutočňuje prostredníctvom Objednávky, a to zadaním požadovaných údajov v rámci procesu objednania v „Košíku“ Webového portálu. Jednotlivé produkty (Tovar), je Kupujúci oprávnený vybrať v požadovanom počte kusov prostredníctvom tlačidla „Pridať do košíka“. V „Košíku“ je Kupujúci oprávnený požadovaný počet kusov vybraných produktov (Tovaru) meniť, alebo odstrániť. Kupujúci berie na vedomie, že dostupnosť Tovaru je v každom jednotlivom prípade viazaná na aktuálne skladové zásoby Predávajúceho a jeho dodávateľov.

4.6. Kupujúci je povinný zvoliť si v rámci Objednávky spôsob doručenia Tovaru a spôsob úhrady (platby) za Tovar a pravdivo a úplne vyplniť požadované fakturačné a dodacie údaje v elektronickom objednávkovom formulári – Objednávku. Objednávka môže byť odoslaná len po vyplnení všetkých povinných polí – fakturačných a dodacích údajov, výberu spôsobu platby a spôsobu doručenia Tovaru.

4.7. Odoslanie Objednávky (prípadne Registrácia Kupujúceho) je podmienená potvrdením Kupujúceho o oboznámení sa s VOP a spracovaním osobných údajov Kupujúceho zo strany Predávajúceho.

4.8. Potvrdením a odoslaním Objednávky (vo forme vyplneného a odoslaného objednávkového formulára), t.j. stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“ na Webovom portáli, dáva Kupujúci Predávajúcemu záväzný návrh na uzatvorenie Zmluvy, predmetom ktorej je kúpa Tovaru uvedeného v Objednávke a vybraného Kupujúcim z produktov (Tovaru) uvedenom na Webovom portáli. Odoslaním Objednávky je proces objednávania Tovaru ukončený.

4.9. Kupujúci odoslaním Objednávky výslovne potvrdzuje, že je oboznámený s povinnosťou zaplatiť Cenu za Tovar v zmysle Objednávky, dodanie Tovaru a iné vopred určené náklady Predávajúcemu.

4.10. Po riadnom a úplnom odoslaní Objednávky bude Kupujúcemu na e-mailovú adresu, ktorú uviedol v rámci procesu Objednávky (alebo Registrácie) doručený automatický e-mail o zaevidovaní Objednávky do elektronického systému Predávajúceho a potvrdení Objednávky.

4.11. Objednávka sa stáva záväznou a Zmluva je uzatvorená momentom doručenia potvrdenia Objednávky zo strany Predávajúceho Kupujúcemu. Akákoľvek zmena Objednávky po uzatvorení Zmluvy je návrhom na úpravu Zmluvy a je možná výhradne po vzájomnej dohode Predávajúceho a Kupujúceho.

4.12. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci nezodpovedá Kupujúcemu ani Tretím osobám za škodu, ktorá vznikne z dôvodu uvedenia nesprávnych, neúplných a zavádzajúcich údajov a informácií Kupujúcim v rámci vypĺňania údajov v Objednávke, vrátane zadania chybnej, nesprávnej, alebo neaktuálnej e-mailovej adresy a/alebo telefónneho čísla Kupujúceho.

4.13. V prípade, ak Kupujúci Objednávku Tovaru už vloženého do „Košíka“ na Webovom portáli z akéhokoľvek dôvodu nedokončí, Predávajúci je oprávnený o uvedenej skutočnosti Kupujúceho upovedomiť automatickým e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu Kupujúceho, ktorú uviedol v rámci procesu Objednávky (alebo Registrácie).

4.14. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov Predávajúceho a Kupujúceho.

 

V. DODANIE A PREVZATIE TOVARU

5.1. Na základe Zmluvy sa Predávajúci zaväzuje doručiť a odovzdať Kupujúcemu zakúpený Tovar a umožniť mu nadobudnúť vlastnícke právo k Tovaru a Kupujúci sa zaväzuje Tovar prevziať a zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú Cenu. Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu Tovar v množstve, druhu, akosti, v zmysle Objednávky a tak, ako určuje Zmluva a tieto VOP. 

5.2. Predávajúci si splní svoju povinnosť dodať Tovar Kupujúcemu tak, že Predávajúci umožní Kupujúcemu disponovať s Tovarom v zmysle Objednávky.

5.3. Spôsob dodania Tovaru je ponúkaný Predávajúcim a zvolený Kupujúcim pred uzavretím Zmluvy. Požadovaný spôsob dopravy (dodania) Tovaru Kupujúci uvedie  v Objednávke. Kupujúci si môže zvoliť spôsob prevzatia Tovaru, resp. spôsob dodania Tovaru, a to nasledovne:

             (i) osobný odber;

             (ii) doručenie Tovaru prostredníctvom prepravnej spoločnosti / kuriéra.

5.4. Dodanie Tovaru sa uskutoční spôsobom, ktorý Kupujúci uviedol v Objednávke, a to v spravidla na dodacej adrese, ktorú Kupujúci uviedol v Objednávke. Kupujúci je povinný na tieto účely v Objednávke uviesť pravdivé kontaktné (dodacie) údaje, vrátane e-mailovej adresy a telefónneho čísla.

5.5. Doba dodania Tovaru je individuálna a je uvedená pri jednotlivých tovarových položkách na Webovom portáli Predávajúceho. Dodacia lehota je v prípade Tovaru, ktorý sa nachádza na sklade Predávajúceho spravidla 7 (sedem) Pracovných dní od uzavretia Zmluvy. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy Tovarov nie sú skladom môže byť dodacia lehota dlhšia. O presnej dobe dodania Tovaru bude Kupujúci informovaný zo strany Predávajúceho spravidla v potvrdení Objednávky. V prípade osobného odberu Tovaru sa Predávajúci zaväzuje Kupujúceho vždy o možnosti prevzatia Tovaru informovať. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade úhrady Ceny za Tovar prevodom na bankový účet Predávajúceho podľa bodu 6.4.3. VOP sa doba dodania Tovaru počíta odo dňa obdržania úhrady Ceny za Tovar Predávajúcim. Ak to okolnosti vyžadujú, Predávajúci a Kupujúci sa môžu dohodnúť na predĺžení dodacej lehoty, alebo na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a Cene.

5.6. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky Tovaru a za škodu, ktorá bola Kupujúcemu alebo Tretej osobe spôsobená dôsledkom toho, (i) že Kupujúci pri Objednávke svoju Objednávku náležite neskontroloval, (ii) nezadal všetky požadované údaje a/alebo (iii) vyplnil objednávkový formulár chybne, (iv) alebo v dôsledku odôvodnenej nemožnosti prepravnej spoločnosti / kuriéra Tovar doručiť, a to najmä v prípadoch, ak sa adresa doručenia uvedená v Objednávke nachádza na miestach s neupraveným povrchom vozovky, alebo v prípade opakovaného (najmenej 2-krát) neprevzatia Tovaru zo strany Kupujúceho, alebo opakovaného (najmenej 2-krát) nezastihnutia Kupujúceho na doručovacej adrese.

5.7. Nebezpečenstvo škody, náhodnej skazy a náhodného zhoršenia kvality predaného Tovaru prechádza na Kupujúceho prevzatím Tovaru, pričom nezáleží na tom, či Kupujúci prevezme Tovar osobne, alebo prostredníctvom ním poverenej / splnomocnenej osoby. Pokiaľ mal Kupujúci prevziať Tovar od dopravcu, prechádza nebezpečenstvo náhodného zničenia a náhodného zhoršenia kvality zakúpeného Tovaru na Kupujúceho prevzatím Tovaru na mieste dodania ním určenom.

5.8. Kupujúci berie na vedomie, že po prevzatí Tovaru zo strany Kupujúceho, je Predávajúci oprávnený, za splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi, zaslať Kupujúcemu automatický e-mail so žiadosťou o hodnotenie zakúpeného Tovaru, zaslaným na e-mailovú adresu Kupujúceho, ktorú uviedol v rámci procesu Objednávky (alebo Registrácie).

 

VI. CENA

6.1. Aktuálne ceny Tovaru sú stanovené Predávajúcim pri každom jednotlivom Tovare, ktorý je v ponuke na Webovom portáli. Jednotlivé ceny za Tovar uvedené na Webovom portáli nezahŕňajú náklady na dodanie, dopravu, poštovné a iné náklady alebo poplatky, ktoré sa líšia v závislosti od objednaného Tovaru, jeho množstva, hmotnosti, spôsobu dodania a podmienok poskytovateľa prepravy Tovaru ako aj od spôsobu úhrady ceny za Tovar, a iných nákladov. Kupujúci hradí dodatočné poplatky k cene Tovaru v závislosti od zvoleného Tovaru, jeho množstva, hmotnosti, typu zvolenej dopravy a platobnej metódy, ktorú si vybral v súvislosti s Objednávkou Tovaru z aktuálnej ponuky platobných metód a foriem doručovania Predávajúceho.

6.2. Ceny Tovaru ponúkané na Webovom portáli sú uvádzané v eurách (EUR) vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých ostatných daní.

6.3. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť Predávajúcemu za Tovar a jeho dodanie dojednanú Cenu. Cena Tovaru, vrátane akýchkoľvek iných nákladov (napr. nákladov na dodanie, dopravu) bude vždy oznámená Kupujúcemu pred odoslaním Objednávky.

6.4. Úhradu Ceny za Tovar môže Kupujúci realizovať jedným z nasledujúcich spôsobov:

6.4.1. platba v hotovosti / na dobierku pri prevzatí Tovaru;

6.4.2. platba cez platobnú bránu na Webovom portáli; poskytovateľom platobnej brány je spoločnosť ComGate Payments, a.s. (https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana); pre prípadné reklamácie a dotazy k platbám je Kupujúci oprávnený kontaktovať priamo spoločnosť ComGate Payments, a.s., so sídlom Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové, e-mail: platby-podpora@comgate.cz, tel: +420 228 224 267;

  • platba bezhotovostne, platobnou kartou; pri výbere tohto spôsobu úhrady Ceny, platobná brána Kupujúceho presmeruje na formulár, kde Kupujúci  vyplní údaje svojej platobnej karty a Objednávku zaplatí;
  • platba bezhotovostne, platobnými tlačidlami jednotlivých bánk pomocou predvyplneného príkazu; pri výbere tohto spôsobu úhrady Ceny si Kupujúci zvolí svoju banku prostredníctvom ktorej Cenu zaplatí. Po kliknutí na logo banky bude Kupujúci automaticky presmerovaný na predvyplnený formulár, ktorý autorizuje aprevod sa uskutoční. Kupujúci berie na vedomie, že tento rýchly prevod je možný len pri vybraných bankách; pokiaľ sa príslušná banka Kupujúceho v zozname nenachádza, je potrebné zvoliť iný spôsob úhrady;

6.4.3. platba bezhotovostným prevodom na bankový účet Predávajúceho; pre vylúčenie pochybností, Kupujúci berie na vedomie, že v prípade tohto spôsobu úhrady Ceny je Predávajúci oprávnený expedovať objednaný Tovar Kupujúcemu až po tom, ako bude Cena vrátane súvisiacich nákladov pripísaná v správnej výške na bankový účet Predávajúceho, alebo po tom, ako mu bude zo strany Kupujúceho doručený doklad preukazujúci úhradu Ceny.

6.5. Cena za považuje za riadne uhradenú dňom pripísania platby Ceny za Tovar v plnej výške na bankový účet Predávajúceho.

6.6. Kupujúci berie na vedomie, že ako doklad o zaplatení, resp. podklad pre zaplatenie Tovaru slúži faktúra doručená Kupujúcemu spolu s Tovarom, prípadne elektronická faktúra vystavená Predávajúcim a doručená na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke, resp. Registrácií Kupujúceho. Faktúra zároveň slúži aj ako záručný list a v niektorých prípadoch ako dodací list.

 

VII. REKLAMAČNÝ PORIADOK

Úvodné ustanovenia

7.1. Reklamačný poriadok všeobecným spôsobom upravuje všetky právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, pri uplatňovaní a vybavovaní Reklamácie Kupujúceho, týkajúcej sa kvality, nedostatkov a vád vo vzťahu k Tovaru. Kupujúci má nárok na Reklamáciu v prípade výskytu vád, či nedostatkov výlučne na Tovare, ktorý mu bol dodaný Predávajúcim.

7.2. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky prípady Reklamácie, pokiaľ nie sú dojednané osobitné záručné podmienky, alebo ak osobitný právny predpis neurčuje inak.

7.3. Tento Reklamačný poriadok platí predovšetkým vo vzťahu ku Kupujúcim, ktorí sú fyzickými osobami – Spotrebiteľmi v zmysle platných právnych predpisov. V prípade Kupujúcich, ktorí sú Podnikateľmi, sa na reklamačné konanie vzťahuje tento Reklamačný poriadok primerane, a to predovšetkým vo vzťahu k ustanoveniam, ktoré sa vzťahujú na Podnikateľov.

7.4. Zodpovednosť Predávajúceho voči Kupujúcim, ako aj práva zo zodpovednosti za vady, ktoré prislúchajú Kupujúcemu sa riadi v prípade Kupujúceho – Spotrebiteľa týmto Reklamačným poriadkom, ako aj príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to najmä príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákonom o ochrane spotrebiteľa, Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zodpovednosť Predávajúceho voči Kupujúcim, ako aj práva zo zodpovednosti za vady, ktoré prislúchajú Kupujúcemu sa riadi v prípade Kupujúceho – Podnikateľa príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

7.5. Predávajúci týmto Kupujúcemu dôkladne odporúča, aby pred používaním, alebo spotrebovaním určených produktov (Tovaru), venoval dostatočnú pozornosť odporúčanému používaniu, ktoré je uvedené na obale výrobku, v príbalových letákoch alebo na Webovom portáli.

Spôsob uplatnenia reklamácie

7.6. Kupujúci je povinný uplatniť Reklamáciu bezodkladne po zistení reklamovanej skutočnosti, najneskôr však do uplynutia záručnej doby podľa tohto Reklamačného poriadku.

7.7. Kupujúci je oprávnený uplatniť Reklamáciu na Webovom Portáli, kde je k dispozícií online podanie žiadosti o reklamáciu.

7.8. Reklamácia musí byť kvalifikovaná, t.j. z Reklamácie musí byť zrejmé, kto ju podáva, čoho sa domáha a táto musí byť uplatnená bezodkladne v lehote podľa tohto Reklamačného poriadku.

7.9. V Reklamácii Kupujúci uvedie najmä svoje identifikačné údaje a podrobný opis reklamovanej skutočnosti (odôvodnenie Reklamácie), ako aj svoje požiadavky na odstránenie vady a uskutočnenie nápravy. Vo svojom vlastnom záujme je Kupujúci povinný priložiť k Reklamácii všetky doklady preukazujúce skutočnosti ním tvrdené.

Reklamačné konanie

7.10. V prípade uplatnenia Reklamácie prostriedkami diaľkovej komunikácie (čiže nie osobne), Predávajúci doručí Kupujúcemu bezodkladne potvrdenie o uplatnení Reklamácie; ak nie je možné takéto potvrdenie o uplatnení Reklamácie doručiť ihneď, doručí sa bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení Reklamácie; potvrdenie o uplatnení Reklamácie sa nemusí doručovať, ak Kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie Reklamácie iným spôsobom.

7.11. Kupujúci je povinný poskytnúť Predávajúcemu potrebnú súčinnosť nevyhnutnú pre vybavenie Reklamácie.

7.12. Reklamácia Kupujúceho – Spotrebiteľa bude spravidla vybavená ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 (troch) Pracovných dní odo dňa uplatnenia Reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité zhodnotenie Reklamácie, najneskôr do 30 (tridsiatich) Dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Predávajúci vydá Kupujúcemu písomný doklad o vybavení Reklamácie najneskôr do 30 (tridsiatich) Dní odo dňa uplatnenia Reklamácie.

7.13. Reklamácia Kupujúceho – Podnikateľa bude spravidla vybavená do 60 (šesťdesiatich) Pracovných dní. Predávajúci vydá Kupujúcemu písomný doklad o vybavení Reklamácie najneskôr do 60 (šesťdesiatich) Pracovných dní odo dňa uplatnenia Reklamácie.

Spôsob vybavenia Reklamácie

7.14. O postupe vybavovania, ako aj o spôsobe vybavovania Reklamácie bude Predávajúci Kupujúceho priebežne informovať.

7.15. Vybavenie Reklamácie znamená ukončenie reklamačného konania jedným z nasledujúcich spôsobov: (i) vybavenie Reklamácie v celom rozsahu, alebo sčasti, podľa požiadaviek Kupujúceho uvedených v Reklamácií, alebo (ii) iným vhodným spôsobom, alebo (iii) odôvodneným zamietnutím Reklamácie.

7.16. Kupujúci – Spotrebiteľ má právo na úhradu účelne vynaložených nákladov, spojených s dôvodným a riadnym uplatnením Reklamácie, toto právo treba uplatniť u Predávajúceho najneskôr do 1 (jedného) mesiaca odo dňa ukončenia reklamačného konania, inak právo zanikne. Kupujúcemu – Podnikateľovi takéto právo neprináleží v žiadnom prípade. V prípade uplatnenia Reklamácie zo strany Kupujúceho – Podnikateľa, náklady na uplatnenie Reklamácie (napr. náklady na poštovné) nesie Kupujúci – Podnikateľ v každom prípade sám. 

Zodpovednosť za vady

7.17. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za vady, ktoré má Tovar pri jeho prevzatí Kupujúcim. Pri veciach predávaných za nižšiu Cenu nezodpovedá Predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia Cena.

7.18. Ak ide o vadu Tovaru, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo požadovať (i) aby bola takáto vada Tovaru bezplatne, včas a riadne odstránená, alebo (ii) výmenu Tovaru za iný adekvátny tovar, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na Cenu Tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

7.19. Ak ide o vadu Tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako Tovar bez vady, má Kupujúci právo (i) na výmenu Tovaru za iný adekvátny tovar, alebo má právo (ii) od Zmluvy odstúpiť. Rovnaké práva má Kupujúci aj v prípade, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave (opätovným vyskytnutím sa vady po oprave sa rozumejú vady, ktoré sa vyskytli aspoň po dvoch predchádzajúcich opravách rovnakej vady) alebo pre väčší počet vád (ak v dobe uplatnenia Reklamácie má Tovar aspoň dve rôzne odstraniteľné vady) Tovar riadne užívať. Ak ide o neodstraniteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Tovaru, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z Ceny Tovaru.

7.20. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré z predmetných práv zo zodpovednosti za vady uplatňuje, pričom svoje rozhodnutie je Kupujúci povinný oznámiť Predávajúcemu spolu s uplatnením Reklamácie, alebo bez zbytočného odkladu po uplatnení Reklamácie, aby mohol Predávajúci určiť spôsob vybavenia Reklamácie.

7.21. Predávajúci nezodpovedá za vady Tovaru, ktoré (i) vznikli nesprávnym užívaním, starostlivosťou, skladovaním, ošetrovaním, údržbou, zásahom Kupujúceho, alebo mechanickým poškodením Tovaru, (ii) o ktorých Kupujúci pri prevzatí Tovaru vedel, resp. bol na vyslovene upozornený, (iii) pre ktoré bola poskytnutá zľava z Ceny, (iv) sú spôsobené bežným opotrebením Tovaru spôsobeného jeho bežným používaním, v dôsledku prirodzených zmien materiálu, (v) ktoré vyplývajú z povahy Tovaru, ktorého životnosť (funkcia) je obmedzená na kratší čas použitia, (vi) pri použitom Tovare za vady vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením, (vii) ktoré Kupujúci spôsobil sám, ktoré boli spôsobené neoprávneným a neodborným zásahom, alebo (viii) ktoré vznikli v dôsledku vyššej moci (prírodné javy, záplavy, krupobitie a pod.).

7.22. Kupujúci – Podnikateľ berie na vedomie, že zodpovednosť za vady podľa tohto Reklamačného poriadku sa na neho nevzťahuje. Pre uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady Tovaru sa v prípade Kupujúceho – Podnikateľa použijú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, prípadne iných platných právnych predpisov.

Záruka

7.23. Ak sa vyskytne na zakúpenom Tovare vada, Kupujúci má právo vadu reklamovať pre nesúlad veci so Zmluvou, a to počas záručnej doby daného Tovaru. Záručná doba je 24 (dvadsaťštyri) mesiacov, ak platné právne predpisy Slovenskej republiky neustanovujú kratšiu záručnú dobu pre určité druhy tovaru. Ak je na predávanom Tovare, alebo na jeho obale vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

7.24. Záručná doba začína plynúť odo Dňa prevzatia Tovaru Kupujúcim. Ak sa skladá Tovar z viacerých častí, ktoré sú dodávané postupne, lehota začína plynúť odo Dňa prevzatia poslednej dodávky Tovaru Kupujúcim.

7.25. Na žiadosť Kupujúceho je Predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe Tovaru.

7.26. Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou – Spotrebiteľom má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou na nápravu, zaslanú na adresu sídla Predávajúceho alebo na e-mailovú adresu info@haky.sk, pokiaľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho Reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že Predávajúci inak porušil jeho práva. Ak Predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 (tridsiatich) Dní odo dňa jej odoslania, Kupujúci má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa príslušných ustanovení Zákona o alternatívnom riešení sporov a pokúsiť sa o dosiahnutie dohody o vyriešení sporu zákonom stanoveným postupom. Alternatívne riešenie sporov sa nevzťahuje na spory s vyčísliteľnou hodnotou nepresahujúcou sumu 20,00 EUR. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Kupujúcim – Spotrebiteľom a Predávajúcim, vyplývajúceho zo Zmluvy alebo súvisiaceho so Zmluvou. Subjektom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov je:

 

     Slovenská obchodná inšpekcia

Ústredný inšpektorát

Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

so sídlom: Bajkalská 21/A, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27, Slovenská republika

email: ars@soi.sk , adr@soi.sk

pričom bližšie informácie sú dostupné na https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi, alebo príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva SR (zoznam je dostupný na internetovej stránke https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1). Kupujúci môže v prípade Zmluvy uzavretej elektronicky využiť na alternatívne riešenie svojho sporu platformu riešenia sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Všetky ostatné práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho v súvislosti s alternatívnym riešením sporov sa riadia ustanoveniami Zákona alternatívnom riešení sporov.

Sťažnosti a podnety

7.27. Na spôsob a postup vybavovania sťažností a podnetov Kupujúceho sa uplatnia podmienky tohto Reklamačného poriadku primerane.

7.28. Kupujúci je oprávnený uplatniť akúkoľvek sťažnosť, alebo podnet, adresovaný Predávajúcemu písomne, a to jedným z nasledovných spôsobov:

               a) elektronickými prostriedkami (e-mail) na adresu: info@haky.sk alebo

               b) písomne na adresu: Haky s.r.o., Pribinova 10/4, 901 01 Malacky, Slovenská republika.

 

VIII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Odstúpenie od Zmluvy – Spotrebiteľ

8.1. Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu od Zmluvy odstúpiť do 14 (štrnásť) Dní.

8.2. Lehota na odstúpenie od Zmluvy, začína plynúť odo Dňa prevzatia Tovaru Kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim okamihom, keď Kupujúci alebo ním určená Tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného Tovaru, alebo ak sa:

   (i) Tovary objednané Kupujúcim v jednej Objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

   (ii) dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

   (iii) Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného Tovaru.

8.3. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, predmetom ktorej je dodanie Tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Zmluvy podľa bodu 8.2 týchto VOP.

8.4. Kupujúci berie na vedomie, že nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, predmetom ktorej je:

   (i) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Kupujúceho a Kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

   (ii) predaj Tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých Cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý Predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od Zmluvy,

   (iii) predaj Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;

   (iv) predaj Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, Tovaru vyrobeného na mieru alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho,

   (v) predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

   (vi) predaj Tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

   (vii) z iných dôvodov taxatívne stanovených v ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

8.5. V prípade odstúpenia od Zmluvy je Kupujúci povinný najneskôr do 14 (štrnásť) Dní od dňa odstúpenia od Zmluvy zaslať Tovar poštou späť na adresu skladu Predávajúceho, resp. na inú adresu Predávajúceho, z ktorej bol Tovar odoslaný, alebo ho osobne odovzdať osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie Tovaru. Lehota sa považuje za zachovanú aj vtedy, ak bol Tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň tejto lehoty.

8.6. Kupujúci je povinný doručiť Predávajúcemu Tovar podľa možností čistý, nepoužitý, nepoškodený, v originálnom balení, vrátane záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení Tovaru Predávajúcemu.

8.7. V prípade odstúpenia od Zmluvy zodpovedá Kupujúci Predávajúcemu za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru.

8.8. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade odstúpenia od Zmluvy je povinný znášať náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie Tovaru, a ak odstúpi od Zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie Tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom poštovej prepravy.

8.9. V prípade odstúpenia od Zmluvy vráti Predávajúci Kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 (štrnásť) Dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy celkovú uhradenú Cenu za Tovar v celej výške vrátane všetkých platieb, ktoré od neho prijal, bez uplatnenia akýchkoľvek dodatočných poplatkov spojených s vrátením Ceny Kupujúcemu. Predávajúci vráti Kupujúcemu Cenu za Tovar rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe Ceny, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

8.10. Predávajúci nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.

8.11. Ak na základe Zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho bol Tovar dodaný Kupujúcemu domov v čase uzavretia Zmluvy a vzhľadom na jeho povahu nie je možné Tovar odoslať späť Predávajúcemu poštou, Predávajúci je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie Tovaru na svoje náklady v lehote najneskôr do 14 (štrnástich) Dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy.

8.12. Pri odstúpení od Zmluvy, predmetom ktorej je predaj Tovaru, Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu Cenu za Tovar pred tým, ako mu je Tovar doručený, alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie Tovaru späť Predávajúcemu. 

Odstúpenie od Zmluvy – Podnikateľ

8.13. Kupujúci – Podnikateľ berie na vedomie, že v prípade odstúpenia od Zmluvy nemá nárok na odstúpenie od Zmluvy podľa ustanovení týchto VOP, ktoré sa vzťahujú na odstúpenie Kupujúceho – Spotrebiteľa. Na odstúpenie od Zmluvy zo strany Kupujúceho – Podnikateľa sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, ak tieto VOP neurčujú inak.

Odstúpenie od Zmluvy – všeobecné ustanovenia

8.14. Odstúpenie od Zmluvy je možné uplatniť online na Webovom Portáli, kde je k dispozícií online podanie žiadosti o vrátenie tovaru (odstúpenie od zmluvy).

8.15. V prípade odstúpenia od Zmluvy zo strany Predávajúceho, je Predávajúci povinný odstúpenie od Zmluvy bezodkladne doručiť Kupujúcemu, a to na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke, resp. Registrácií Kupujúceho. Pred odstúpením od Zmluvy je Predávajúci oprávnený ponúknuť Kupujúcemu náhradné plnenie. Kupujúci má právo náhradné plnenie odmietnuť a odstúpiť od

8.16. V prípade, ak Predávajúci odstúpil od Zmluvy, a ak Kupujúci uhradil Cenu, zaväzuje sa Predávajúci Kupujúcemu Cenu, prípadne Cenu v hodnote nedodaného Tovaru, vrátiť.

 

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1. Prevádzkovateľom osobných údajov Kupujúcich, Používateľov Webového portálu, a záujemcov o Tovar ako dotknutých osôb je Predávajúci a spracováva ich v súlade s Nariadením GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajov.

9.2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zákona o ochrane osobných údajov. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov zo strany Prevádzkovateľa nájdete na Webovom portáli v časti „Ochrana osobných údajov“.

 

10. SALVÁTORSKÁ DOLOŽKA

V prípade, že niektoré ustanovenia týchto VOP a/alebo Zmluvy sú alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stanú neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné (obsoletné), nemá to a ani to nebude mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení týchto VOP a/alebo Zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v dobrej viere rokovať, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie písomne nahradené iným ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo najviac podobný ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pričom účel a zmysel týchto VOP a/alebo Zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, kým takáto dohoda nebude uzavretá, rovnako však aj pre prípad, že k nej nedôjde vôbec, sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia použijú iné ustanovenia týchto VOP a/alebo Zmluvy a ak také nie sú, potom ustanovenia Obchodného zákonníka, a ostatných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky, ktoré zodpovedajú kritériám podľa predchádzajúcej vety. Zmluvné strany sa dohodli, že tento článok VOP sa použije výlučne na zmluvný vzťah Predávajúceho a Kupujúceho – Podnikateľa.

 

11. DORUČOVANIE

11.1. Vo veciach komunikácie s Kupujúcimi a záležitostiach týkajúcich sa týchto VOP, alebo Zmluvy, využíva Predávajúci predovšetkým elektronickú komunikáciu (e- mail), ako aj Webový portál. V prípadoch, kedy sa podľa týchto VOP predpokladá oznamovanie skutočností Kupujúcemu oznámením prostredníctvom Webového portálu, považujú sa takéto oznámenia za oznámené Kupujúcim ich zverejnením na Webovom portáli.

11.2. Pre účely kontaktovania Predávajúceho v zmysle týchto VOP a Zmluvy je Kupujúci oprávnený kontaktovať Predávajúceho nasledovným spôsobom:

         Adresa na doručovanie:

        Haky s.r.o., Pribinova 10/4, 901 01 Malacky, Slovenská republika

         Adresa pre vrátenie Tovaru, osobný odber Tovaru:

         Haky s.r.o., Priemyselná 6209 (budova STK – brána č. 3 zo zadnej strany budovy), 901 01 Malacky, Slovenská republika

         Telefónne číslo: +421 917 516 484

         E-mail: info@haky.sk  

11.3. Písomnosti sa doručujú poštou, kuriérskou službou, alebo elektronickými prostriedkami (e-mail) na dohodnutú adresu, na adresu sídla, miesta podnikania, alebo bydliska druhej Zmluvnej strany alebo na adresu, ktorú si Zmluvné strany za týmto účelom určia. Za deň doručenia v prípade doručovania kuriérskou službou sa považuje Deň, kedy adresát písomnosť prevzal, alebo odmietol prevziať. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že akákoľvek písomná zásielka zasielaná poštou zo strany Predávajúceho Kupujúcemu alebo Kupujúcim Predávajúcemu sa považuje za doručenú adresátovi Dňom jej prevzatia, alebo uplynutím úložnej doby takejto zásielky. Písomnosti doručované prostredníctvom e-mailu sa považujú za doručené v Deň ich odoslania, ak sa nepreukáže iný dátum doručenia.

 

12. ROZHODNÉ PRÁVO

12.1. Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe a/alebo na základe Zmluvy, alebo súvisiace s týmito VOP a/alebo so Zmluvou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Uvedené platí aj v prípade, že Kupujúci je cudzinec, zahraničná osoba, alebo osoba bez štátnej príslušnosti, ak nie je v Zmluve, alebo platnými právnymi predpismi určené inak.

12.2. Všetky spory vzniknuté z právneho vzťahu vzniknutého na základe Zmluvy a/alebo týchto VOP alebo súvisiaceho so Zmluvou a/alebo VOP, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik Zmluvy a/alebo VOP sa Kupujúci a Predávajúci pokúsia prednostne riešiť dohodou. Ak k dohode nedôjde, bude spor s konečnou platnosťou rozhodovaný slovenským súdom na základe pravidiel miestnej, vecnej a funkčnej príslušnosti podľa Civilného sporového poriadku, ak nie je v Zmluve, alebo platnými právnymi predpismi určené inak.

 

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1. Tieto VOP v platnom znení platia po celú dobu platnosti a účinnosti právneho vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim založeného Zmluvou, a aj po ich    skončení, a to až do úplného vyrovnania všetkých nárokov, ktoré z nich vyplývajú. VOP možno v takomto prípade meniť len s výslovným súhlasom oboch Zmluvných strán, ak nie je platnými právnymi predpismi určené inak. Platne uzavretá Zmluva sa spravuje VOP platnými v čase jej uzavretia.

13.2. Predávajúci je oprávnený jednostranne VOP zmeniť, za predpokladu, že tým nie je dotknutý bod 13.1 týchto VOP. Predávajúci oznamuje zmeny VOP ich zverejnením na Webovom portáli, aspoň 15 (pätnásť) Dní vopred, a/alebo zaslaním zmeny VOP na e-mailovú adresu Kupujúceho, v rovnakej lehote. Dôvody pre zmenu VOP sú najmä (i) zmena príslušných právnych predpisov alebo požiadavky príslušných orgánov, alebo (ii) zmena externých faktorov, ktoré ovplyvňujú dodanie Tovaru.

13.3. Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP je Reklamačný poriadok.

13.4. Všeobecným orgánom trhového dozoru pre ochranu spotrebiteľa na vnútornom trhu je podľa zákona č. 128/2002 Zb. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

so sídlom Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava

Slovenská republika

Odbor výkonu dozoru, tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04, ba@soi.sk

Odbor ochrany spotrebiteľa, tel. č. 2/58 27 21 86

http://www.soi.sk,

https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi